FXニュース

為替

外国為替平衡操作の実施状況
平成30年10月30日~平成30年11月28日における外国為替平衡操作額.
<https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/feio/monthly/20181130.htm&ct=ga&cd=CAEYACoTOTM3MzEyNzc4MjAzODU5NTYxODIaZWUyMTM4YWY3YTJlYTMyMzpjb206amE6VVM&usg…>

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SBIネオモバイル証券